Java_swing | JButton监听按钮点击事件

王先生
2020-12-14 / 0 评论 / 9 阅读 / 正在检测是否收录...
    // 创建登录按钮
    JButton loginButton = new JButton("login");
    loginButton.setBounds(10, 80, 80, 25);
    // 添加按钮的点击事件监听器
    loginButton.addActionListener(new ActionListener() {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // 获取到的事件源就是按钮本身
        // JButton btn = (JButton) e.getSource();

        System.out.println("按钮被点击");
      }
    });
    panel.add(loginButton);

评论 (0)

取消